Tepe Savunma

64. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

" SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK , SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK SINIFI BÜTÜN ADAYLARIN TEMEL EĞİTİM  SINAVI TEK TİP OLDUĞU İÇİN  TÜM ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN SORULAR AYNIDIR. AŞAĞIDAKİ SORULARI ÇÖZMENİZ YETERLİ OLACAKTIR.
  "

 

Soru 1 - Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine ……… iznine bağlıdır. Yukarıda verilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 Özel Güvenlik Daire Başkanı     

 Cumhuriyet Başsavcısı     

 İl Emniyet Müdürü     

 Vali  
  
 Genel Kurmay Başkanı

Soru 2 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında yetkilerini kullanabilirler

Her zaman ve her yerde yetkilerini kullanabilirler.

 Görevli olup olmadığına bakılmaksızın kimlik kartını yakasında taktığı sürece yetkilerini kullanabilirler

 Mülki sınırlar içerisinde sürekli kullanabilirler

 Görevi bittikten sonra belediye sınırları içerisinde kullanabilirler

Soru 3 - Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?

 Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelikgenelge     

 Kanun-yönetmelik-tüzük-genelgeanayasa     

 Genelge-yönetmelik-tüzük-kanunanayasa     

 Anayasa-genelge-tüzük-yönetmelikkanun     

 Tüzük-yönetmelik-kanun-genelgeanayasa

Soru 4 - Koruma ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu fabrikanın girilmesi yasak olan bölümüne, aldığı para karşılığında başkalarının girmesine müsaade eden özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

 Zimmet    
 
 İrtikâp     

 Tehdit     

 İflas    

 Rüşvet

Soru 5 - Meşru müdafaa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 Bir saldırı olmalıdır

 Saldırı haksız olmalıdır

 Saldırı kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin hakkına yönelik olmalıdır

 Saldırı gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi kesin olmalıdır

 Saldırı ile savunmanın orantılı olması gerekmez

Soru 6 - Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

 Kişi koruma     

 Sahne gösterileri    

 Toplantı     

 Para ve değerli eşya nakli     

 Cenaze töreni

Soru 7 - Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı terminal içerisinde ruhsatsız silah yakalatan kişi, özel güvenlik görevlisinin tutmuş olduğu tutanağı imzalamak istemezse özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?

 Şahsa zorla imzalatmalı

 Şahsın imzalamadığını tutanakta belirtmeli

 Şahsı salıverip tutanağı genel kolluğa teslim etmeli

 Eğer şahıs tutanağı imzalamayıp kaçmışsa şahsın ailesinden birini şahıs gelene kadar alıkoymalı

 Terminal içerisine ruhsatsız silahla girmemesi gerektiğini söylemeli ve ikaz edip göndermeli

Soru 8 - Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

 Önleme araması     

 Adli arama     

 Zapt etme     

 El koyma     

Şüpheli araması

Soru 9 - Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

 3     

 1     

 4    

 5     

 2

Soru 10 - Özel güvenlik şirketlerinin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ..…. iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için, faaliyet alanının münhasıran …… olması zorunludur. Yukarıda verilen paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 İçişleri Bakanlığı / Koruma ve güvenlik hizmeti

 Vali / Mülki sınırlar içinde

 Belediye Başkanı / Belediye sınırları içinde

 Özel Güvenlik Komisyonu / Genel kolluk dışında

 İlgili Kurum Amiri / Şirketin hizmet alanı içinde

Soru 11 - Kontrol noktasında üzerini ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?

 Kişiyi içeriye almalıdır

 Zorla üzerini ve eşyalarını aramalıdır

 Sadece eşyalarını arayıp içeriye almalıdır

 Kişinin üstü elle aranmalı, eşyalarını kontrol etmeye gerek yoktur

 Kişinin üzerini ve eşyalarını aratması konusunda ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez

Soru 12 - Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 Paketin ya da çantanın etrafına kimse yaklaştırılmaz

 Çevreden bu paketin ya da çantanın bırakıldığını görenler araştırılır

 Çevreden, çantanın veya paketin sahibi araştırılır

 Çantanın ya da paketin içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilir

 İnsanlara zarar vermemesi için özel güvenlik görevlileri tarafından çanta alınarak tenha bir yere bırakılır

Soru 13 - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

Temel eğitim verme yükümlülüğü

Göreve başlayanları ve ayrılanları zamanında bildirme yükümlülüğü

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

Ek önlemler alma yükümlülüğü

Personel sayısını artırma yükümlülüğü

Soru 14 - Kişinin üzerinin ve eşyalarının aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?

Kişi hürriyeti ve güvenliği     

Konut dokunulmazlığı     

Özel hayatın gizliliği     

Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı     

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Soru 15 - Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?

Teminat mektubu     

Sigorta poliçesi     

Kuvertür mektubu     

Geçici sigorta     

Şirket taahhüt yazısı

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

 Kişilerin üzerlerini teknolojik cihazla arama

 Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik sorma

 Meşhut suç durumunda suça el koyma

 Olay yerindeki delilleri toplama

 Terk edilmiş eşyayı muhafaza altına alma

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda bulunmaz?

 Vali yardımcısı     

 İl emniyet müdürlüğü temsilcisi     

 İl jandarma komutanlığı temsilcisi     

 Ticaret odası başkanlığı temsilcisi     

 Cumhuriyet başsavcısı

Soru 18 - Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?

 Mahkeme salonları     

 Akıl hastaneleri     

 Eğitim ve öğretim kurumları     

 Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantıları     

 Bankalar

Soru 19 - Hava meydanı, liman, gar, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bulduğu ya da emanete aldığı eşyaları sahiplerine veya genel kolluk kuvvetlerine teslim ederken aşağıdaki tutanaklardan hangisini tanzim eder?

Şikâyet tutanağı     

Arama tutanağı     

Teslim Tesellüm tutanağı     

Tebliğ Tebellüğ tutanağı     

İhbar tutanağı

Soru 20 - Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?

Emanete alma     

Kontrol etme     

El koyma     

Önlem alma     

Koruma tedbiri

Soru 21 - Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

 Kimlik     

 Tanımlama     

 Eşkâl     

 Farklılık     

 Fiziki özellik

Soru 22 - Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi olarak tanımlanamaz?

Bina veya tesisteki bazı işlerin yapılması amacıyla gelen kişiler

İş takibi amacıyla gelen kişiler

Farklı nedenlerle gelen yabancı uyruklu kişiler

Basın mensupları

Kurumda çalışanlar

Soru 23 - Aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Konutta     

Spor karşılaşmalarında     

Konserlerde     

Gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde     

Kamuya açık yerlerde

Soru 24 - Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?

Kıl     

Barut artığı     

İzmarit     

Tırnak     

Kan

Soru 25 - Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yakalama nedeni belirtilir

Elde edilen delillerden bahsedilir

Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez

Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir

Yer ve zaman belirtilir

Soru 26 - Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Genel emniyeti sağlamak     

İhtiyacı olanlara yardım etmek     

Şüphelileri yakalamak     

Suç işlenmesini önlemek     

Suçlunun ifadesini almak

Soru 27 - Özel güvenlik görevlisi Volkan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

20 adımlık     

10 adımlık     

40 adımlık     

30 adımlık     

50 adımlık

Soru 28 - Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

Henüz işlenmiş olan suç

İşlenmekte olan suç

Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç

Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç

Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

Soru 29 - Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır

Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır

Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez

İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur

Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir

Soru 30 - Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?

İhbar tutanağı     

Tespit tutanağı     

Görüşme tutanağı     

Görgü tespit tutanağı     

Olay tutanağı

Soru 31 - Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Kilo ve boy     

Yüz yapısı     

Soyut ifadeler     

Cinsiyet     

Görülebilir yaralar

Soru 32 - Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?

Görsel rapor    

Sözlü rapor     

Uzmanlık raporu     

Elektronik rapor     

Yazılı rapor

Soru 33 - İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?

Önleme araması     

İdari amaçlı arama     

El koyma araması     

Adli arama    

İnceleme araması

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Kameralar     

Bariyerler     

Kapı tipi metal dedektörleri     

El tipi metal dedektörleri     

Panik butonu

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle görevlidir?

Soruşturma sorumlusu    

İlk ekip     

Soruşturma ekibi     

Olay yeri inceleme ekibi     

Uzman personel

Soru 36 - Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır

Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır

Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır

Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir

Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır

Soru 37 - Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Adli görev     

Sportif görev     

Önleyici görev     

Mecburi görev     

Özel görev

Soru 38 - Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir

Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir

Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır

Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır

Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir

Soru 39 - Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Fiziki güvenlik sistemleri

Elektronik güvenlik sistemleri

Mekanik güvenlik sistemleri

Görüntü güvenlik sistemleri

Biometrik güvenlik sistemleri

Soru 40 - Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?

100 cm     

80 cm     

50 cm     

30 cm     

10 cm

Soru 41 - Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?

Noktanın etrafını iyi bilmelidir

Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır

Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir

Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır

Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir

Soru 42 - Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı

Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan

Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi

Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi

Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

Soru 43 - Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?

Kamera     

Turnike     

Monitör     

Multiplexer     

Video kaydedici

Soru 44 - Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Stabilizasyon     

Elibrasyon     

Gramaj ayarı     

Motivasyon     

Kalibrasyon

Soru 45 - CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kapalı devre televizyon sistemi     

Kontrol sistemi     

Açık devre televizyon sistemi     

Canlı yayın yapma sistemi     

Renkli televizyon sistemi

Soru 46 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Pulmoner damar kanamaları     

Burun kanamaları     

Atardamar kanamaları     

Kılcal damar kanamaları     

Toplardamar kanamaları

Soru 47 - Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin yukarısında tutmak

Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak

Soru 48 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Koma     

Anaflaksi     

Bayılma     

Şok     

Düşme

Soru 49 - Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?

Nabzının olup olmadığını     

Kanamanın olup olmadığını     

Solunumunun olup olmadığını     

Bilincinin yerinde olup olmadığını     

Kırık olup olmadığını

Soru 50 - Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?

Tüp ya da doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmalıdır

Hemen banyonun elektrik düğmesini açıp ortamı görünür hale getirdikten sonra, uygun bir şekilde eşini temiz hava alacağı bir ortama çıkarmalıdır

Tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmalıdır

Hemen 112’yi aramalıdır

Ambulans gelene kadar solunum ve dolaşım problemi varsa ilk yardımın ABC’sini uygulamalıdır

Soru 51 - Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?

Yağ yanıklarında     

Elektrik yanıklarında     

Sıcak çarpmasında     

Kimyasal yanıklarda     

Kaynar su yanıklarında

Soru 52 - Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?

Kesik kesik fışkırır tarzda     

Sızıntı şeklinde     

Kalp atımı ile uyumlu     

Durdurulması zor     

Açık renkli

Soru 53 - Gündüz iş yerindeki arkadaşıyla tartışan bir çalışanın gece yatağına yattığı zaman o gün yaşadıklarını gözden geçirmesi ve yaşanan tartışmayı yeniden değerlendirerek kendi hatalarının farkına varması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Ben-merkezcilik     

Yargılayıcı tutum     

Üstünlük belirten tutum     

Kişi içi iletişim     

Kararsızlık

Soru 54 - Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?

Ekstremitelerin değerlendirilmesi     

Solunumun değerlendirilmesi     

Dolaşımın değerlendirilmesi     

Yaranın değerlendirilmesi     

Bilincin değerlendirilmesi

Soru 55 - Yaralıyı araçtan çıkarmada aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Kucakla taşıma     

Sedye ile taşıma     

Battaniye ile taşıma     

Sandalye ile taşıma     

Rentek manevrası

Soru 56 - İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Kurtarma, Bildirme, Tedavi     

Koruma, Kurtarma, Tedavi     

Bildirme, Tedavi, Koruma     

Koruma, Bildirme, Kurtarma    

Koruma, Bildirme, Önleme

Soru 57 - Kapalı alanlardaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Tavanda     

Zeminde     

Suda      

Derin yerlerde     

Her yerde

Soru 58 - Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Elektrik     

Petrol     

Katı     

Metal     

Sıvı

Soru 59 - Merkezi sinir sisteminin aktivitesini hızlandıran ve uyarıcı sınıfında en çok bilinen beyaz renkli, kokusuz, toz şeklinde ve kristalize olan uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Eroin     

Kokain     

Esrar     

Afyon     

Barbituratlar

Soru 60 - Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yangına su ile müdahale etmek

Yangının oksijen ile irtibatını kesmek

Yangını bölmelere ayırmak

Yanan cismi uzaklaştırmak

Yangını soğutarak söndürmek

Soru 61 - Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Köpük konsantrasyonları     

Kuru kimyevi tozlar    

Karbondioksit     

Halokarbon içerikli kimyasal gazlar     

Su

Soru 62 - Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?

1    

2     

3     

4     

Boşaldıkça doldurulmalıdır

Soru 63 - Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

Deprem     

Sel     

Kasırga     

Tsunami     

Hortum

Soru 64 - Bir alışveriş merkezinin elektronik kontrol ve bilgi işlem merkezinde çıkan yangına ilk müdahale eden güvenlik görevlisi aşağıdaki söndürme cihazlarından hangisini tercih etmelidir?

Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı     

Karbondioksitli söndürme cihazı     

Köpük (FOAM)     

Islak battaniye, çarşaf vb.     

Su

Soru 65 - Patlama esnasında meydana gelen etkiler nelerdir?

Ses     

Işık     

Basınç     

Isı      

Hepsi

Soru 66 - Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?

Solunum yoluyla alma

İğne kullanarak alma

Toz halinde burundan çekerek alma

Deri üzerine sürerek alma

Yutarak alma

Soru 67 - Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen görevin sonuçlarının gözden geçirilmesi işlemine, iletişim biliminde ne ad verilir?

Görevin tamamlanması

Verilen mesajın tekrarlanması

Görev sonuçlarının gözden geçirilmesi

Geri bildirim

Performans ölçümü

Soru 68 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

Saydamlık

Saygı

Kendini tanıma

Sempati

Etkin ifade

Soru 69 - Öfke, üzüntü, sevinç, hayret, korku gibi niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ne ad verilir?

Sözel ifade

Duygusal ifade

Motivasyon

Güdülenme

Sempati

Soru 70 - İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Aktif dinleme

Görünüşte dinleme

Yüzeysel dinleme

Kişisel dinleme

Tuzak kurucu dinleme

Soru 71 - İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Empati

Tutum

Saygı

Bilgisizlik

Önyargı

Soru 72 - İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Sorumlulukları artırdığı için

Suçlayıcılık içerdiği için

Özgüveni artırdığı için

Ekip ruhunu güçlendirdiği için

Dayanışmayı artırdığı için

Soru 73 - Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?

Korkular

Sempati

Mekân

Saygı

Önem

Soru 74 - Etkili bir iletişim sürecinde oluşan iletişim şemasında aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

Kaynak

Alıcı

Mesaj

Emir

Kodlama

Soru 75 - Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?

Empatik iletişim

Güdüleyici iletişim

Çatışmacı iletişim

Motive edici iletişim

İkna edici iletişim

Soru 76 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?

Geri-bildirim vermek

Farklı dil kullanmak

Soru sormak

Empati yapmak

Saygı göstermek

Soru 77 - Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?

Tek yönlü iletişim kurmak

Anlamaya odaklanmak

Sorular sormak

Göz teması kurmak

Dinlemeye öncelik vermek

Soru 78 - Grubun tanımı içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

Eylem birliği

Örgütlenme

Lider

Fikir ve düşünce paylaşımı

Belirli bir alan

Soru 79 - Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?

Yanma ile yayılma

Patlama ile yayılma

Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma

Sisleme ile yayılma

Serpme yöntemiyle yayılma

Soru 80 - Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir

Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır

Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir

Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır

Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir

Soru 81 - Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?

Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması

Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi

Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması

Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması

Kalabalığın köşeye sıkıştırılması

Soru 82 - Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Kamu yararı

Kamu düzeni

İrade zayıflığı

Genel irade

Egemenlik

Soru 83 - Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur

Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur

Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir

Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar

Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir

Soru 84 - Güvenlik görevlilerinin yol ve belirli bir alanı kapatmak, iki grubu birbirinden ayırmak ve herhangi bir grubu belirli bir bölgeye yönlendirmek (süpürme) amacıyla kullandıkları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Hat düzeni

Çatı düzeni

Kama düzeni

Ayırma düzeni

Yama düzeni

Soru 85 - İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Topluluk

Grev

Lokavt

İsyan

İstifa

Soru 86 - Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?

Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler

Ortak hareket ederler

Kışkırtılmaya uygundurlar

Taraftarlar arasında iletişim yoktur

Ortak düşünceye sahiptirler

Soru 87 - Toplum içinde yaşayan fertlerin, çeşitli amaçlarla ya da amaçsız olarak bir araya gelen kişilerin oluşturduğu kitlenin toplumsal, fiziksel yapı ve psikolojik ihtiyaçlarına göre düşünce ve duygularının, inanç ve davranışlarının fertler ve toplum gerçekleri veya kuralları karşısında nasıl etkilendiğini ve yön değiştirdiğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Kriminoloji

Psikoloji

Endokrinoloji

Toplum psikolojisi

Terminoloji

Soru 88 - Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP’in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ………… indirmektir. Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi şık doğru olarak tamamlar?

Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma

Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

Mekân / yol / riski / maksimuma

Ofisi / ikameti / riski / maksimuma

Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

Soru 89 - Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?

Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir

Süratli olmalıdır

Heyecanlı olmalıdır

Ketum olmalıdır

Protokolü bilmelidir

Soru 90 - Aşağıdakilerden hangisi suikast amaçlı saldırıların nedenlerinden biri değildir?

Siyasal nedenler

Psikolojik nedenler

İdeolojik nedenler

Patolojik nedenler

Kişisel nedenler

Soru 91 - Önemli kişinin ikametgah ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile yirmi dört saat esasına göre güvenliğin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere …………….. denir. Boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Kontrol altına alma

Gözlem altına alma

Sürekli gözetleme ve takip

Kişi koruma

İşyeri ve konut koruma

Soru 92 - Korunan kişinin araca bindirilmesi hususunda uygulanacak koruma tedbirleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Korunan kişi araca binmeden yarım saat önce aracın çalışıp çalışmadığı, seyahate uygunluğu kontrol edilir

Sürücü araç dışında bekler, korunan kişi binmeden sürücü yerine oturmaz

Korunan kişi aracın yanına normal yaya koruma düzenleri uygulanarak getirilir

Koruma aracı çıkış kapısının tam karşısına ve mümkün olduğunca en yakın şekilde park edilir

Uygun park edilen araç, çıkıştan on dakika öncesinden çalıştırılır ve harekete hazır hale getirilir

Soru 93 - Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

Hedef seçimi

Hedef istihbaratı

Buluşma

Saldırının planlanması

Kaçış

Soru 94 - Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne ad verilir?

Kontrol noktaları

Yerleşme noktaları

Boğma noktaları

Gözetleme noktaları

Mecburi istikamet noktaları

Soru 95 - Resmi konvoy düzeninde hangi araç bulunmaz?

Ambulans

İtfaiye

Motosiklet

Yedek makam aracı

CAT aracı

Soru 96 - Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Tekli ekip

V düzeni

Refakat koruması

Araçlı koruma

Sıkı koruma

Soru 97 - Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir?

Aranan bir kişiyi yakalamak için

Suç delili aramak için

10 gün önce işlenen bir hırsızlık olayını araştırmak için

İşlenmekte olan ağır cezalık bir suçun varlığı ve imdat istenmesi halinde

Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması halinde

Soru 98 - 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun “Kamu güvenliğinin sağlanması” yönünden Vali ve Kaymakamlara verdiği yetkinin kullanıldığı hallerde, özel güvenlik personelinin durumu nedir?

Mülki idare amirinin özel güvenlik personeline emretme yetkisi yoktur

Özel güvenlik personeli sadece kendi amirinden emir alır

Özel güvenlik personeli, kendisi isterse genel kolluğa yardımcı olur

Özel güvenlik personelinin kamu güvenliği sağlama görevi yoktur

Mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır

Soru 99 - Özel güvenlik görevlisi Hasan; görev yaptığı AVM’de çalıntı şüphesi bulunan bir çanta bulursa ne yapar?

Çantayı sahibine teslim eder

Kendisi çanta üzerinde parmak izi incelemesi yapar

Çantayı emanete teslim eder

Çantaya dokunmadan muhafaza ederek genel kolluğu haberdar eder

Çantayı çöpe atar

Soru 100 - İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Vali

Kaymakam

İçişleri Bakanı

Emniyet Müdürü

Garnizon Komutanı

 

64. Dönem Özel Güvenlik Sınavı CEVAP ANAHTARI (15 MAYIS 2016)
1. D
2. A
3. A
4. E
5. E
6. A
7. B
8. A
9. E
10. A
11. E
12. E
13. C
14. C
15. C
16. D
17. E
18. E
19. C
20. C
21. C
22. E
23. A
24. A
25. C
26. E
27. A
28. D
29. C
30. A
31. C
32. C
33. D
34. B
35. B
36. D
37. C
38. B
39. E
40. C
41. C
42. A
43. B
44. E
45. A
46. C
47. D
48. C
49. D
50. B
51. B
52. B
53. D
54. B
55. E
56. D
57. A
58. A
59. B
60. B
61. E
62. D
63. D
64. B
65. E
66. D
67. D
68. D
69. B
70. A
71. E
72. B
73. C
74. D
75. C
76. B
77. A
78. E
79. E
80. B
81. A
82. C
83. E
84. A
85. B
86. D
87. D
88. E
89. C
90. D
91. D
92. B
93. C
94. C
95. B
96. C
97. D
98. E
99. D
100. B